Monday, 08.15.2022, 12:38 PM
Welcome Guest | RSS

For Tajik Linguists and more...

Our poll
Rate my site
Total of answers: 41
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form

List of literature

Феҳристи китобҳои назму насри порсӣ

1. «Калила ва Димна» Рӯдакй Х

2. «Синдбоднома» Рӯдакй Х

3. «Офариннома» Абӯшакури Балхй Х

4. «Гуштосбнома» Дақиқй Х

5. «Гаршосбнома» Асадии Тӯсй Х1

6. «Шоҳнома» Фирдавсй Х1

7. «Вомиқ ва Узро» Унсурй Х1

8. «Осорулбоқия» Абӯрайҳони Берунй Х1

9. «Аттафҳим» Абӯрайҳони Берунй Х1

10. «Қобуснома» Унсуралмаолии Кайковус Х1

11. «Кимиёи саодат» Муҳаммади Fаззолй Х1

12. «Таърихи Байҳақй» Абулфазли Байҳақй Х1

13. «Сафарнома» Носири Хусрав Х1

14. «Рӯшноинома» Носири Хусрав Х1

15. «Саодатнома» Носири Хусрав Х1

16. «Кушоиш ва раҳоиш» Носири Хусрав Х1

17. «Ҷомеъулҳикматайн» Носири Хусрав Х1

18. «Сиёсатнома» Низомулмулк Х1

19. «Кашфулмаҳҷуб» Абуляъқуби Сигзй Х1

20. «Кашфулмаҳҷуб» Абӯ алй ибни Усмони Ҳуҷвирй Х1

21. «Наврӯзнома» Умари Хайём Х1

22. «Вис ва Ромин» Фахриддини Гургонй Х1

23. «Муноҷотнома» Абдуллоҳи Ансорй Х1

24. «Канузссоликин» Абдуллоҳи Ансорй Х1

25. «Тӯҳфатулироқайн» Хоқонй ХП

26. «Мантиқуттайр» Аттори Нишопурй ХП

27. «Илоҳинома» Аттори Нишопурй ХП

28. «Асрорнома» Аттори Нишопурй ХП

29. «Хусравнома» Аттори Нишопурй ХП

30. «Мухторнома» Аттори Нишопурй ХП

31. «Форснома» Ибни Балхй ХП

32. «Ҳадиқатулҳақоиқ» Саноии Fазнавй ХП

33. «Сайрулибод» Саноии Fазнавй ХП

34. «Корномаи Балх» Саноии Fазнавй ХП

35. «Хамса» Низомии Ганҷавй ХП

36. «Махзануласрор» Низомии Ганҷавй ХП

37. «Хусрав ва Ширин» Низомии Ганҷавй ХП

38. «Лайлй ва Маҷнун» Низомии Ганҷавй ХП

39. «Ҳафт пайкар» Низомии Ганҷавй ХП

40. «Искандарнома» Низомии Ганҷавй ХП

41. «Калила ва Димна» Абдулмаолии Насруллоҳ ХП

42. «Мақомоти Ҳамидй» Ҳамидуддини Балхй ХП

43. «Синдбоднома» Заҳирии Самарқандй ХП

44. «Асроруттавҳид» Муҳаммад ибни Мунаввар ХП

45. «Доробнома» Абӯтоҳири Тарсусй ХП

46. «Ҷомеъулҳикоёт» Муҳаммад Авфй ХШ

47. «Ахлоқи носирй» Насриддини Тӯсй ХШ

48. «Асосулиқтибос» Насриддини Тӯсй ХШ

49. «Меъёрулашъор» Насриддини Тӯсй ХШ

50. «Гулистон» Саъдии Шерозй ХШ

51. «Бӯстон» Саъдии Шерозй ХШ

52. «Фиҳй мо фиҳй» Ҷалолиддини Румй ХШ

53. «Маснавии маънавй» Ҷалолиддини Румй ХШ

54. «Мактубот» Ҷалолиддини Румй ХШ

55. «Ламаот» Фахриддини Ироқй ХШ

56. «Ушшоқнома» Фахриддини Ироқй ХШ

57. «Сафарнома» Низории Кӯҳистонй ХШ

58. «Адабнома» Низории Кӯҳистонй ХШ

59. «Дафтари Дилкушо» Соҳиби Шерозй ХШ

60. «Қиронуссуъдайн» Амир Хусрави Деҳлавй ХШ

61. «Мифтоҳулфутӯҳ» Амир Хусрави Деҳлавй ХШ

62. «Нӯҳ сипеҳр» Амир Хусрави Деҳлавй ХШ

63. «Эъҷози Хусравй» Амир Хусрави Деҳлавй ХШ

64. «Туuлуқнома» Амир Хусрави Деҳлавй ХШ

65. «Хазоинулфутӯҳ» Амир Хусрави Деҳлавй ХШ

66. «Дувалронй ва Хизрхон» Амир Хусрави Деҳлавй ХШ

67. «Хамса» Амир Хусрави Деҳлавй ХШ

68. «Матлаъуланвор» Амир Хусрави Деҳлавй ХШ

69. «Маҷнун ва Лайлй» Амир Хусрави Деҳлавй ХШ

70. «Ширин ва Хусрав» Амир Хусрави Деҳлавй ХШ

71. «Оинаи Искандарй» Амир Хусрави Деҳлавй ХШ

72. «Ҳашт биҳишт» Амир Хусрави Деҳлавй ХШ

73. «Ахлоқулашроф» Убайди Зоконй ХШ

74. «Сад панд» Убайди Зоконй ХШ

75. «Наводируламсол» Убайди Зоконй ХШ

76. «Дилкушо» Убайди Зоконй ХШ

77. «Даҳ фасл» Убайди Зоконй ХШ

78. «Мушу гурба» Убайди Зоконй ХШ

79. «Ҳумой ва Ҳумоюн» Ҳоҷуи Кирмонй Х1У

80. «Гул ва Наврӯз» Ҳоҷуи Кирмонй Х1У

81. «Камолнома» Ҳоҷуи Кирмонй Х1У

82. «Равзатуланвор» Ҳоҷуи Кирмонй Х1У

83. «Сомнома» Ҳоҷуи Кирмонй Х1У

84. «Гавҳарнома» Ҳоҷуи Кирмонй Х1У

85. «Ҷоми Ҷам» Авҳадии Мароuай Х1У

86. «Гулшани роз» Маҳмуди Шабистарй Х1У

87. «Миръотулмуҳаққиқин» Маҳмуди Шабистарй Х1У

88. «Фавоидулфуод» Ҳасани Деҳлавй Х1У

89. «Тӯтинома» Зиёуддини Нахшабй Х1У

90. «Гулрез» Зиёуддини Нахшабй Х1У

91. «Нигористон» Муиниддини Ҷувайнй Х1У

92. «Хористон» Маҷдуддини Хофй Х1У

93. «Ҷамшед ва Хуршед» Салмони Соваҷй Х1У

94. «Фироқнома» Салмони Соваҷй Х1У

95. «Мӯнисулаброр» Имоди Фақеҳ Х1У

96. «Меҳр ва Муштарй» Ассори Табрезй Х1У

97. «Канзулиштиҳо» Абӯисҳоқи Атъима Х1У

98. «Анисулошиқин» Қосими Анвор Х1У

99. «Баҳрому Гуландом» Котибии Туршезй Х1У

100. «Сй нома» Котибии Туршезй Х1У

101. «Даҳнома» Котибии Туршезй Х1У

102. «Ҳусн ва дил» Фаттоҳии Нишопурй Х1У

103. «Шабистони хаёл» Фаттоҳии Нишопурй Х1У

104. «Ҳолнома» Орифии Ҳ иравй Х1У-ХУ

105. «Гӯй ва Чавгон» Орифии Ҳиравй Х1У-ХУ

106. «Баҳманнома» Шайх Алии Озарй ХУ

107. «Ҷавоҳируласрор» Шайх Алии Озарй ХУ

108. «Зафарнома» Шарофуддин Алии Яздй ХУ

109. «Матлаъуусаъдайн» Абдурраззоқи Самарқандй ХУ

110. «Фотеҳатушшубоб» Ҷомй ХУ

111. «Воситатулиқд» Ҷомй ХУ

112. «Хотиматулҳаёт» Ҷомй ХУ

113. «Ҳафт авранг» Ҷомй ХУ

114. «Силсилатуззаҳаб» Ҷомй ХУ

115. «Саломон ва Абсол» Ҷомй ХУ

116. «Тӯҳфатулаҳрор» Ҷомй ХУ

117. «Юсуф ва Зулайхо» Ҷомй ХУ

118. «Лайлй ва Маҷнун» Ҷомй ХУ

119. «Хирадномаи Искандарй» Ҷомй ХУ

120. «Баҳористон» Ҷомй ХУ

121. «Нафаҳоталунс» Ҷомй ХУ

122. «Лавомеъ» Ҷомй ХУ

123. «Анвори Суҳайлй» Ҳусайн Воизи Кошифй ХУ

124. «Ахлоқи Мӯҳсинй» Ҳусайн Воизи Кошифй ХУ

125. «Футувватномаи Султонй» Ҳусайн Воизи Кошифй ХУ

126. «Ахлоқи Ҷалолй» Ҷалолуддини Даввонй ХУ

127. «Равзатушшуҳадо» Ҳусайн Воизи Кошифй ХУ

128. «Рашаҳот» Фахриддин Алии Сафй ХУ1

129. «Латоифуттавоиф» Фахриддин Алии Сафй ХУ1

130. «Макоримулахлоқ» Хондамир ХУ1

131. «Тӯҳфаи Сомй» Соммирзои Сафавй ХУ1

132. «Чаҳор гулзор» Хоҷа Ҳасани Нисорй ХУ1

133. «Ҳафт манзар» Абдуллоҳи Ҳотифй ХУ1

134. «Темурнома» Абдуллоҳи Ҳотифй ХУ1

135. «Сифотулошиқин» Ҳилолй ХУ1

136. «Шоҳу дарвеш» Ҳилолй ХУ1

137. «Калила ва Димна» Fаввосии Хуросонй ХУ1

138. «Таърихи Табарй»(маснавй) Fаввосии Хуросонй ХУ1

139. «Беҳрӯзу Баҳром» Камолиддини Биной ХУ1

140. «Футӯҳоти хонй» Камолиддини Биной ХУ1

141. «Бадоеъулвақоеъ» Зайниддин Маҳмуди Восифй ХУ1

142. «Соқинома» Абдураҳмони Мушфиқй ХУ1

143. «Гулзори Ирам» Абдураҳмони Мушфиқй ХУ1

144. «Ҷаҳоннамо» Абдураҳмони Мушфиқй ХУ1

145. «Девони Мутоибот» Абдураҳмони Мушфиқй ХУ1

146. «Ҳафт кишвар» Фахрии Ҳиротй ХУ1

147. «Шамъи шабистон» Хоҷа Ҳошимй ХУ1

148. «Гулафшон» Шайдои Балхй ХУ1

149. «Баҳориёт» Сайидои Насафй ХУП

150. «Шаҳрошӯб» Сайидои Насафй ХУП

151. «Толиб ва Матлуб» Фитрати Зардӯз

152. «Дастурулмулук» Хоҷа Самандари Тирмизй ХУП

153. «Чаҳор фасл»(дар ҷавоби «Тӯҳфатулироқайн»-и Хоқонй Самеи Содот ХУП

154. «Авранги ҳикмат» Самеи Содот ХУП

155. «Рангу бӯ» Амирҳусайни Махруқ ХУП

156. «Тилисми ҳайрат» Бедил ХУП

157. «Муҳити аъзам» Бедил ХУП

158. «Тури маърифат» Бедил ХП

159. «Ирфон» Бедил ХУП

160. «Чаҳор унсур» Бедил ХУП

161. «Дебоча» Бедил ХУП

162. «Нукот» Бедил ХУП

163. «Ишорот ва ҳикоёт» Бедил ХУП

164. «Руқаъот» Бедил ХУП

165. «Дахмаи шоҳон» Мирзо Содиқи Муншй ХУШ

166. «Юсуф ва Зулайхо» Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ ХУШ

167. «Зарбулмасал» Гулханй ХУШ

168. «Баҳориёти меваҳо» Сӯфихоҷаи Сӯфй Х1Х

169. «Раъно ва Зебо» Масеҳои Бойсунй Х1Х

170. «Лайлй ва Маҷнун» Шоҳин Х1Х

171. «Тӯҳфаи дӯстон» Шоҳин Х1Х

172. «Ақоидуннисо» Возеҳи Бухорой Х1Х

173. «Музҳикот» Савдо Х1Х

174. «Наводирулвақоеъ» Аҳмади Дониш Х1Х

175. «Рисолаи таърихй» Аҳмади Дониш Х1Х

176. «Тӯҳафи аҳли Бухоро» Мирзо Сироҷ Х1Х- ХХ

 

Search